Regulamin salonu kosmetycznego Magenta Spa

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy salonu kosmetycznego “Magenta Spa” (siedziba: ul. Teofila Królika 17, p. I, posiadającego stronę magentaspa.pl), nazywanego poniżej Magenta Spa.
 2. Magenta Spa jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 19:00.
 3. Magenta Spa oferuje takie usługi jak zabiegi pielęgnacyjne na twarz i na ciało, zabiegi manicure, pedicure kosmetyczny, pedicure podologiczny, zabiegi aparaturowe, masaże relaksacyjne oraz makijaż permanentny. 
 4. W Magenta Spa istnieje możliwość zakupu Bonu Podarunkowego, pakietów zabiegowych oraz kosmetyków detalicznych.
 5. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej mogą ulec zmianie, a zakres pracy i zużytych kosmetyków jest zależny od indywidualnych potrzeb Klienta. O wszystkich cenach klient zostanie poinformowany przed zabiegiem. 
 6. Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą.  
 7. Za usługi świadczone w Magenta Spa Klienci mogą dokonywać płatności gotówką, kartą płatniczą lub Bonem Podarunkowym.
 8. Wszystkie usługi świadczone w Magenta Spa mają na celu poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej Klienta, nie są świadczeniami zdrowotnymi. Porady udzielane przez osoby wykonujące zabiegi nie są poradami lekarskimi. 
 9. Na terenie Salonu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, papierosów, e-papierosów i spożywania napojów alkoholowych. Na terenie Salonu nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe, wnoszące alkohol lub jakiekolwiek inne substancje odurzające. O opuszczenie Salonu proszone będą osoby zachowujące się niestosownie lub agresywnie. 
 10. Zabrania się wprowadzania na teren Salonu zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących. 
 11. Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w Salonie Magenta Spa. Pracownicy Salonu nie odpowiadają za rzeczy i przedmioty pozostawione przez Klienta. 

Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Salon Magenta Spa.
 2. Salon Magenta Spa działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Udostępnianie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Magenta Spa zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. 
 3. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych, kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabieg, jeśli umówiony zabieg tego wymaga. 
 4. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem. 
 5. Wszystkie Państwa zabiegi zapisujemy w kartotece zabiegowej i są one strzeżone tajemnicą zawodową. 

Umawianie wizyt 

 1. Na wizytę można zapisać się osobiście w salonie lub telefonicznie pod numerem: 535 935 735.
 2. Prosimy o punktualność. O spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować możliwie jak najszybciej. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie. 
 3. W przypadku spóźnienia Klienta Salon Magenta Spa zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu usługi, a w przypadku niezapowiedzianego spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.  
 4. W przypadku opóźnienia leżącego po stronie Magenta Spa zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 5. Magenta Spa zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji w przypadkach nagłych i niezależnych od pracowników Salonu. Klienci zostaną o tym poinformowani w najkrótszym możliwym czasie od zaistniałej sytuacji. W związku ze zmianą terminu zabiegu Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie wolny termin na zabieg.
 6. W przypadku gdy Klient dwukrotnie nie pojawi się na zarezerwowanej wizycie, przy umawianiu kolejnego terminu zostanie poproszony o dokonanie zapłaty zaliczki, stanowiącej 50% wartości umówionego zabiegu, o czym zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty. Zaliczka przepada z chwilą niestawienia się na wizycie. 

Zabiegi

 1. Klient, który umawia się na zabieg zobowiązany jest do podania prawdziwego imienia, nazwiska oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek klienta będzie podlegać wątpliwościom, osoba obsługująca jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Klient przed rozpoczęciem zabiegu ma obowiązek zdjąć biżuterię. 
 3. Pracownik Magenta Spa przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia, czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do wykonania zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa wykonania zabiegu pracownik Magenta Spa ma prawo odmówić wykonania zabiegu.
 4. Klienci są zobowiązani do poinformowania osoby wykonującej zabieg o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do jego wykonania. W szczególności należy poinformować o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, kostnego; o chorobach skóry oraz o stanach zapalnych w ostrej fazie, o przebytej żółtaczce, zakażeniu wirusem HIV i innymi wirusami.
 5. Zatajenie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W takim przypadku osoba wykonująca zabieg jest zwolniona z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. 
 6. Klienci są zobowiązani do poinformowania Pracownika Magenta Spa o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do reklamacji wykonanej usługi. 
 2. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie poźniej niż do 3 dni od wykonania zabiegu. 
 3. Klienci, u których wykonany był zabieg manicure/ pedicure mogą zgłaszać reklamacje do 3 dni od wykonania zabiegu. 
 4. Wszelkie reklamacje prosimy składać osobiście w recepcji Salonu. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. 
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Salon w terminie maksymalnie 14 dni od otrzymania przez Salon zgłoszenia reklamacyjnego Klienta. 
 6. Zamówienie usługi w Magenta Spa jest równoznacznym oświadczeniem Klienta, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. 
 7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient, korzystając z usług Magenta Spa jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia. 

Standardy obsługi 

 1. Wszelkie procedury, zapisy, obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta. 
 2. Salon ściśle przestrzega wymogów sanitarnych sanepidu w zakresie utrzymania porządku, obowiązku dezynfekcji oraz wytycznych na czas pandemii. 
 3. Przed rozpoczęciem pracy osoba wykonująca zabieg ma obowiązek sprawdzić stan swojego stanowiska pracy, a w razie potrzeby uzupełnić zapas niezbędnych materiałów jednorazowych i ochronnych oraz narzędzi wysterylizowanych i jednokrotnego użytku. 
 4. Przed każdym kolejnym przystąpieniem do wykonywania usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, a następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk, następnie płucze je pod ciepłą, bieżącą wodą. Czynność ta powtarzana jest za każdym razem, gdy zabieg musi zostać przerwany, jak również po zakończeniu zabiegu. 
 5. Osoba wykonująca zabieg na obowiązek utrzymywać dłonie i paznokcie w takim stanie, by nie przyczyniły się one do zadrapań i skaleczeń. 
 6. Stanowiska do obsługi klientów dezynfekowane są po każdej wizycie. 
 7. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania. 
 8. Po wejściu do gabinetu Klient ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu wskazanego preparatu. 
 9. Jeśli nie przeszkadza to w wykonywaniu usługi Klient ma obowiązek nosić w salonie maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe. 
 10. Narzędzia używane w zabiegach są jednorazowe lub wielorazowe poddawane sterylizacji. 
 11. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, okularach ochronnych i maseczce. Do zabiegu wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych. Narzędzie kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu. 

Postanowienia końcowe 

 1. Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu i do cennika usług. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą rozpatrywane z chęcią osiągnięcia porozumienia zadowalającego obie strony. 
 2. Salon Magenta Spa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Salonu, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia: 10.05.2021 r.
Magenta Spa
Tarnowskie Góry
ul. Teofila Królika 17
Regulaminy